ICT与医疗健康

Medical Cares

热度传媒
热度传媒布局泛娱乐产业,以网红直播业务为基础,延伸包括直播PGC内容制作发行、音乐红人包装及单曲制作、基于网红粉丝经济的网络电影制作等。